INFORMACJE

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie Spółka Akcyjna

02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 144

NIP: 525-000-01-27, REGON: 000617166

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000376721

 

STATUS PRAWNY

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 144, (zwana dalej Spółką) jest Spółką powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o nazwie: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie i działa na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397, z póź. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku – kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z póź. zm.) oraz postanowień Statutu.

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) i dzieli się na 900 000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr 1 do nr 900 000. Wszystkie akcje obejmuje Skarb Państwa