Rada Nadzorcza Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie: 02-305 Warszawa, al. Jerozolimskie 144, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376721, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-01-27, z kapitałem zakładowym wpłaconym w wysokości 9.000.000 zł, zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz 31.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.

 

Wymagany termin przeprowadzenia badania: do 31.03.2024 r. dla roku obrotowego od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz  do 31.03.2025 r. dla roku obrotowego od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

 

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia 29 września 2023 r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty) w siedzibie Spółki: 02-305 Warszawa, al. Jerozolimskie 144.

Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Do złożenia oferty są uprawnione podmioty spełniające następujące kryteria:

 • Wpisane do rejestru biegłych rewidentów.
 • Wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 • Spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 • Nie przeprowadzające badania Spółki przez kolejne 3 lata.

  

Na potwierdzenie spełnienia powyższych kryteriów oferent przedstawi:

 • Wpis do rejestru biegłych rewidentów.
 • Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 • Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 

Oferta powinna zawierać:

 • Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania, wyrażoną kwotowo.
 • Zestawienia podmiotów dla których oferent przeprowadził badania sprawozdań finansowych w tym dla podmiotów z branży w której działa Spółka.
 • Oświadczenie o formie prowadzonej działalności.
 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

 

Przedstawione powyżej dokumenty oraz oferta powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, a oświadczenia w oryginale podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

 

Biegły rewident powinien być obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonującej oceny sprawozdania finansowego oraz, jeżeli będzie to konieczne - na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, w tym informacji o problemach w systemie rachunkowości badanego podmiotu, sporządzane w formie tzw. listów intencyjnych, powinny być przekazane do wiadomości Rady Nadzorczej,

 

Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi do dnia 04 października 2023 r. w siedzibie Spółki.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu wyboru biegłego rewidenta oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Załączniki:

Ogłoszenie (plik PDF)

Uchwała (plik PDF)