Biuletyn Informacji Publicznej PKS Polonus w Warszawie S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej PKS Polonus w Warszawie S.A. został opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022 poz. 902), która nałożyła na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi (wyjątek stanowią informacje niejawne, dane osobowe oraz tajemnica przedsiębiorcy) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 10 poz. 68).

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl.

Informacje, które nie zostały opublikowane na stronie BIP są udostępniane na wniosek (pobierz).

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do PKS Polonus w Warszawie S.A. w jeden z poniższych sposobów: