Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) i dzieli się na 900 000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr 1 do nr 900 000. Właścicielem wszystkich akcji jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: KRS

Wyszukaj w KRS