ORGANY SPÓŁKI I ICH KOMPETENCJE

 

ZARZĄD SPÓŁKI:

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1. Zarządzanie i kierowanie Spółką.

2. Ustalanie Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.

3. Ustalanie Regulaminu Zarządu.

4. Powoływanie prokurentów.

5. Tworzenie i likwidacja oddziałów.

6. Ustanawianie pełnomocników i udzielanie pełnomocnictw na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.).

7. Właściwe i efektywne wykorzystanie środków materialnych, technicznych i finansowych znajdujących się w dyspozycji Spółki.

8. Sporządzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy  w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego.

9. Poddawanie sprawozdań, o których mowa w pkt 8 badaniu przez biegłego rewidenta.

10. Składanie do oceny Rady Nadzorczej sprawozdań, o których mowa w pkt 8, w celu ich oceny wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz wnioskiem w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty.

11. Przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, o których mowa w pkt 8 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz z wnioskiem w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyniku oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu, co do podziału zysku lub pokryciu straty, w terminie  do końca czwartego miesiąca od dnia  bilansowego.

12. Opracowywanie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

13. Przeprowadzanie procesów restrukturyzacji, mających na celu przygotowanie Spółki do prywatyzacji.

14. Uzyskiwanie zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, w trybie art. 5a ustawy z 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1224), na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych.

15. Uzyskiwanie zgody Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, wymaganej Statutem Spółki, Kodeksem spółek handlowych lub innymi przepisami.

16. Zwoływanie i zawiadamianie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym poświadczeniem odbioru, w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz Statucie Spółki.

17. Zgłaszanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego sądu rejestrowego wpisów wymaganych prawem, w tym składanie rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki, opinii biegłego rewidenta, odpisu uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdań  i podziale zysku lub pokryciu straty, w terminie 15 dni od dnia ich zatwierdzenia.

 

RADA NADZORCZA SPÓŁKI:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,

2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,

4. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów

5. rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

6. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,

7. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,

8. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,

9. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami 63 ust. 2,

10. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

11. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

12. cykliczna ocena działań Zarządu, podejmowanych w ramach procesów mających na celu przygotowanie Spółki do prywatyzacji.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

1. nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,

2. nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego 

innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej  równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem 55 ust. 3 pkt 2 i3,

3. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,

4. wystawianie weksli,

5. zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) EURO w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy.

Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 55 ust. 2 pkt 2,

2. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 55 ust. 2 pkt 2,

3. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu o którym mowa w § 25 ust 2,

4. wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,

5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustaleni wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 37 ust. 2 i 3,

6. przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta urnowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,

7. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,

8. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.